SLA_1080_2021-3_monstercode

Woensdag 11 en donderdag 12 augustus

MonsterCode

Als je denkt aan hoe we kennis bewaren zie je misschien een bibliotheek of Wikipedia voor je. Maar eigenlijk gebruiken we tekst pas heel kort. In het overgrote deel van onze menselijke evolutie konden we niet lezen en schrijven. Hoe ging dat dan? Soms werd kennis rechtstreeks in het landschap opgeslagen door gebruik te maken van opvallende elementen die er aanwezig zijn: een gekke boom, een bocht in de rivier, of in Almere misschien zelfs zoiets als de gezonken schepen die er onder de grond liggen. In MonsterCode proberen we uit wat er gebeurt als je dat doet. Het effect is veel groter dan je aanvankelijk zou verwachten. Want voor je het weet loop je niet meer zomaar naar de bakker of naar het treinstation, maar loop je tegelijkertijd ook door de evolutie van de wolf of een catalogus van monsterlijke planten, of welk ander onderwerp je ter plekke ook hebt opgeslagen. Je dagelijkse wereld krijgt er ineens een heel nieuwe laag erbij. Het is alsof je door je gedachten heen kunt lopen. Probeer het zelf uit met het MonsterCode-team tijdens de zomersessies.

Monster verwijst naar verbeelding // Code verwijst naar het opslaan van informatie.

MonsterCode

Theun Karelse, Yawen Fu & Rots Brouwer
Workshop geheugenroute in het landschap
Aantal deelnemers: 12

Woensdag 11 augustus van 13.30 tot 16.30 uur. Aanmelden kan hier.
Donderdag 12 augustus van 13.30 tot 16.30 uur. Aanmelden kan hier.

Theun Karelse

Theun Karelse is kunstenaar en maakt multidisciplinaire veldonderzoekprogramma’s zoals Machine Wildernis en Random Forests.
http://theunkarelse.net/

Rots Brouwer

Rots Brouwer studeert na haar opleiding Beeld en Taal aan de Rietveld Academie literaire en culturele analyse aan de UVA.
https://rietveldacademie.nl/en/page/1025658/rose-brouwer

Yawen Fu

Yawen Fu studeert aan de Rietveld Academie (Jewellery-Linking Bodies) en ontdekte eerder dit jaar archeologische sporen van de bijkreeft in Almere.
https://rietveldacademie.nl/en/page/17463/yawen-fu


MonsterCode

When you think about storing knowledge you might envision a library or Wikipedia. But we actually only use text quite recently. For the majority of human evolution we couldn’t read and write. So how did that work? Well, sometimes knowledge was encoded directly into the environment, by using special features that are there: a strange tree, a turn in the river or in Almere perhaps even a sunken ship that lies under the ground. In MonsterCode we see what happens when you start doing that. The effects are more profound than you might expect. Because before you know it, you are no longer just walking to the baker’s or train station, but at the same time you are also walking through the evolution of the wolf or a catalogue of monstrous plants, or whatever ‘data’ you happen to have ‘encoded’ locally. Suddenly, a whole new layer is added to your everyday world. It feels like your thoughts become something you can walk through. Try it out yourself during the summer sessions with the MonsterCode team.

Monster refers to imagination // Code refers to storing information.

Theun Karelse

Theun Karelse is an artist who sets up multidisciplinary field research programmes such as Machine Wilderness and Random Forests.
http://theunkarelse.net/

Rots Brouwer

After her study Image and Language at the Rietveld Academy, Rots Brouwer is now studying literary and cultural analysis at the UVA.
https://rietveldacademie.nl/en/page/1025658/rose-brouwer

Yawen Fu

Yawen Fu is studying at Jewellery-Linking Bodies at the Rietveld Academy and earlier this year discovered archaeological traces of the beelobster in Almere.
https://rietveldacademie.nl/en/page/17463/yawen-fu