SLA_1080_2021-3_onkruidenier

Woensdag 11 en vrijdag 13 augustus

SWEET — SWEAT

SWEET — SWEAT is een langlopende onderzoekslijn van het kunstenaarscollectief De Onkruidenier waarin onze relatie met de zee centraal staat. Het is een artistiek onderzoek naar de oneindige verbondenheid tussen zoet en zout in ons lichaam en in het landschap.

Welke verhalen gaan er schuil achter planten en dieren die zich al eeuwenlang aanpassen in een veranderende leefomgeving? De Onkruidenier bepleit een perspectiefverschuiving naar een situatie waarin ook de mens zich aanpast aan de veranderende leefomgeving.

Het Almeerderstrand, gelegen aan het verzoete IJmeer, is een ideale testomgeving voor de eerste reeks trainingssessies van De Onkruidenier, waarin we langzaam maar zeker leren om ons vanuit een nieuw adaptief perspectief tot onze omgeving te verhouden. Kunnen we een leven met de zee opnieuw lichamelijk voelen, toepassen en leven om uiteindelijk een zoutminnende soort te worden?

De Onkruidenier

Trainingssessie voor de zoutminnende mens
Aantal deelnemers: 12

Woensdag 11 augustus van 13.30 tot 16.30 uur.
Aanmelden kan hier.

Vrijdag 13 augustus van 13.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden kan hier.

Collectief de Onkruidenier

Collectief de Onkruidenier onderzoekt historische, culturele en potentiële transformaties van de natuur en haar mogelijkheden de mens te evolueren. Zij doen – vaak in gezamenlijkheid met publiek – veldwerk, verzamelen planten, de verhalen en geschiedenissen die daaraan verbonden zijn, en speculeren over aquatische cultuur om tot nieuwe interpretaties te komen over de relatie tussen mens en natuur, zowel boven als onder de zeespiegel. Het kernteam van het collectief bestaat uit Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen en Rosanne van Wijk.

https://onkruidenier.nl/


SWEET — SWEAT: Training session for becoming a salt-loving species

SWEET — SWEAT is a long-term research by the artist collective de Onkruidenier that focuses on our relationship with the sea. SWEET — SWEAT is an artistic investigation into the infinite connection between sugar and salt in our bodies and in the landscape.

What stories lie behind plants and animals that have been adaptive to a changing environment for centuries? The Onkruideniers advocates a perspective shift to a situation in which humans also adapt to the changing environment.

The Almeerderstrand, located next to the sweetened Gooimeer, is an ideal environment to use as a test environment for the first series of training sessions of de Onkruidenier to slowly but surely fall into a new adaptive perspective with our environment. Can we once again feel, apply and live with the sea and become salt-loving species?

Collective de Onkruidenier

Collective de Onkruidenier investigates historical, cultural and potential transformations of nature and its potential to evolve humans. They conduct fieldwork often in collaboration with the public collecting plants, the stories and histories associated with them, and speculate on aquatic culture to arrive at new interpretations of the relationship between humans and nature, both above and below sea level. The core team of the collective consists of Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen and Rosanne van Wijk.

https://onkruidenier.nl/